Regulamin strony

 

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU
REGULAMIN STRONY, ORGANIZACJI SZKOLEŃ I USŁUGI NEWSLETTER

1. Postanowienia ogólne

1) Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Administratorów Państwa danych osobowych tj. DEVCO Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030207, REGON 931942566, NIP 8942418206, tel. (+48) 71 376 96 40, adres poczty elektronicznej biuro@devco.pl. Kapitał zakładowy 1.040.500,- PLN oraz BFF Investments Polska Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000270469, REGON 020429957, NIP 894-28-88-188, tel. (+48) 71 345 10 35, adres poczty elektronicznej biuro@bff.com.pl., kapitał zakładowy 50.000,- PLN - jako "Administratorzy", przy czym zarówno DEVCO Sp. z o.o. jak i BFF Investments Polska Sp. z o. o są współadministratorami danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.wpb.pl i jednocześnie Usługodawcami.

2) Użytkownik korzystający ze strony internetowej www.wpb.pl , a w szczególności zapisując się na newsletter lub webinarium (szkolenie) akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

 

2. Definicje

1) Informacja handlowa - informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów (produktów), usług lub wizerunku Spółek.

2) Usługa - wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawców, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na witrynie internetowej www.wpb.pl, plików, subskrypcji newslettera, webinariów, materiałów dotyczących szkoleń, a także świadczenia innych usług, przy czym usługi te są bezpłatne.

3) Użytkownik - każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług.

4) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.

5) Sesja - okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje Użytkownika.

6) Newletter jest dostarczaniem wiadomości elektronicznych z najnowszymi informacjami związanymi z działalnością Usługodawcy, a także jego partnerów biznesowych, które mogą zawierać informację promocyjną lub handlową. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

7) Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy - Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest niezbędne w celu korzystania z usługi newslettera, a także szkolenia prowadzonego drogą elektroniczną (webinaria).

Usługi

3. Rodzaje i zakres Usług

Współadministratorzy świadczą następujące Usługi:

1) Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści zawartych na stronie www.wpb.pl oraz w newsletterze przesyłanym pocztą elektroniczną. Dobór prezentowanych treści odbywa się poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL na indywidualne zapytania.

2) Usługi promocyjne polegające na wysyłaniu drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty produktów i usług świadczonych przez Spółki i ich partnerów biznesowych zawartych w newsletterze.

3) Badanie opinii polegające na przeprowadzaniu anonimowych ankiet tematycznych wśród Użytkowników.

4) Usługi szkoleniowe świadczone są w postaci webinariów oraz szkoleń w postaci prezentacji oraz szkolenia w formie stacjonarnej (materiały zamieszczamy na naszej stronie www.wpb.pl oraz w newsletterze):

• udział w szkoleniach jest dobrowolny,
• szkolenia mają charakter interdyscyplinarny, prowadzone są w formie wykładu lub warsztatów (drogą elektroniczną lub w formie stacjonarnej),
• zgłoszenie uczestnictwa w przypadku płatnych szkoleń wymaga podania imienia i nazwiska oraz adresu email do kontaktu. W przypadku szkeleń bezpłatnych wystarczy zgłoszenie drogą mailową ilości osób wyrażających chęć wzięcia udziału w szkoleniu na adres: wydarzenia@devco.pl
• w przypadku szkoleń płatnych zbierane są listy obecności

 

4. Warunki świadczenia Usług

1) W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.

2) Administratorzy strony zastrzegają sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Korzystanie ze strony www.wpb.pl traktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuję aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnianiu formularza zamówieniowego) będzie ona obowiązywać aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika.

 

5. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1) Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawców z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.

2) Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.wpb.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

3) Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

4) Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej nieodpłatnej Usługi bez żadnych dalszych zobowiązań, chyba że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

Bardzo poważnie podchodzimy do obowiązku ochrony powierzonych nam danych osobowych. W niniejszej Polityce wyjaśniamy, w jaki sposób to robimy, a także co robimy z danymi osobowymi, którymi dysponujemy, w jaki sposób je chronimy oraz opisujemy Państwa prawa w zakresie ochrony prywatności (w stosownych przypadkach).

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest DEVCO Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030207, REGON 931942566, NIP 8942418206, tel. (+48) 71 376 96 40, adres poczty elektronicznej biuro@devco.pl. Kapitał zakładowy 1.040.500,- PLN oraz BFF Investments Polska Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000270469, REGON 020429957, NIP 894-28-88-188, tel. (+48) 71 345 10 35, adres poczty elektronicznej biuro@bff.com.pl., kapitał zakładowy 50.000,- PLN - jako "Administratorzy", przy czym zarówno DEVCO Sp. z o.o. jak i BFF Investments Polska Sp. z o. o są współadministratorami danych osobowych. zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.wpb.pl i jednocześnie Usługodawcami.

2) Współadministratorzy zawarli porozumienie w kwestii, administrowania stroną www.wpb.pl dostępu do danych, organizowania szkoleń (webinaria, szkolenia stacjonarne, warsztaty), eventów w ramach działalności promocyjnej i marketingowej, wycieczek tematycznych, wysyłania newslettera, (newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe współadministratorów, oraz podmiotów z nimi współpracujących), wysyłania wspólnej informacji handlowej dotyczącej oferty wolnych powierzchni komercyjnych w ramach Wrocławskich Parków Biznesu (w przypadku zapytań o powierzchnie najmu we Wrocławskim Parku Biznesu), obsługiwania Państwa praw, zgłaszania naruszeń oraz obsługi reklamacji.

3) W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i wnoszenia wniosków dotyczących woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@devco.pl

4) Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO /GDPR).

5) Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

1) Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a. świadczenia przez Administratorów usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na obsłudze strony www.wpb.pl , zapisywaniu do udziału w naszych szkoleniach, przesyłaniu newslettera przez Administratorów na wskazany przez zamawiającego adres mailowy – na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

b. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podstawie państwa zgody.

c. dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń, jeżeli takie się pojawią lub w związku ze złożoną przez państwa reklamacją, podstawą ich przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Państwa wiadomość, przedstawiając szczegóły naszej oferty. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 pkt 1 lit. f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi realizację bezpośrednich działań marketingowych.

2) Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych: adres e-mail, który jest nam wystarczający do świadczonych przez nas usług: wysyłania naszego newslettera, zapisów na nasze szkolenia, a także zbierania państwa opinii. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przesłanego zgłoszenia. W korespondencji, którą państwo nam przesyłacie wymienione są często również takie dane jak np. imię i nazwisko, zajmowane stanowisko i nazwa firmy, dane te są podane przez państwa dobrowolnie. W naszych zestawieniach do wysyłki newslettera czy zapisach na szkolenia wpisujemy jedynie adres e-mail. W przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami zakres danych będzie adekwatny do rodzaju zgłoszonego roszczenia.

3) W zakresie poczty e-mail i korespondencji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, w tym celu państwa dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz interesu nadawcy wiadomości tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO, dotyczy to korespondencji incydentalnej, polegającej na umożliwieniu kontaktu z Administratorem . Również będzie to przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. lit b RODO – niezbędność do realizacji postanowień umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy. Podstawą przetwarzania będzie też państwa zgoda w przypadku umieszczenia w korespondencji danych szczególnej kategorii, w celu możliwości przechowywania takich danych w przesłanej korespondencji powinna być państwa zgoda , jeżeli jej nie będzie poprosimy o jej uzupełnienie, podstawą przetwarzania będzie wówczas art. 9 ust. 2 lit a RODO (dotyczy danych szczególnej kategorii). Gdy wyrażą państwo zgodę na wysłanie informacji handlowych tym kanałem komunikacji również informacji promocyjnych i handlowych podmiotów z nami współpracujących podstawa przetwarzania danych będzie państwa zgoda art. 6 ust. 1 lit a RODO.

4) Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych.

5) W celu zbierania państwa opinii o naszych produktach i państwa oczekiwań będziemy przeprowadzać anonimowe ankiety.

6) Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

3. ODBIORCY DANYCH

1. Deklarujemy, że odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty na podstawie przepisów prawa, oraz zaufani odbiorcy, którzy świadczą dla nas usługi tj. nasz hostingodawca, dostawcy usług IT, kancelarie prawne, usługi ochrony danych osobowych.

 

4. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

1) Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, handlowych, wysyłania newslettera, organizowania szkoleń będą przetwarzane do momentu ustania celu ich przetwarzania lub czasu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

2) Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust.1 lit f RODO) będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, a w przypadku marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu bezwarunkowo . Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

3) dane zebrane w celu realizacji zawartej umowy przetwarzane są przez okres trwania tej umowy, a następnie przez czas niezbędny na dochodzenie wzajemnych roszczeń, gdyby się takie pojawiły do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu- zgodnie z naszą polityka retencyjną.

 

5. PRAWA

1) przysługujące państwu to:

a. prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, otrzymania kopii danych,
b. prawo do cofnięcia zgody (w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody),
c. prawo do usunięcia danych,
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
e. prawo do ograniczenia przetwarzania,
f. prawo do przenoszenia danych,
g. oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

2) Zawiadamiamy, że udzielona zgoda na przetwarzanie Państwa danych - może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail, na który otrzymujecie Państwo newsletter, informacje handlowe, marketingowe lub kliknąć w link dostępny na stronie. Przy czym deklarujemy, iż wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie, newslettera, informacji handlowych, marketingowych.

3) Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

4) Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania, w przypadku marketingu bezpośredniego przysługuje państwu prawo do wniesienia sprzeciwu bezwarunkowego (po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać państwa danych).

5) Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy i w dalszym ciągu je przetwarzamy na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

1) Od momentu gdy uruchamiają Państwo naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:

a. publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
b. typ i język przeglądarki,
c. data i godzina zapytania,
d. liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
e. adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
f. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

2) Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych, czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

Cookies

7. PLIKI "COOKIES"

Pliki cookies są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.

1) Strona internetowa administrowana przez Usługodawców używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2) Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

3) W ramach strony internetowej stosowane są „Cookies” „sesyjne” - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).

4) Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

8. ZMIANY REGULAMINU, POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1) Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

2) Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.

3) Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.