Administrator

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), które przyznaje Państwu szereg nowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DEVCO Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030207, REGON 931942566, NIP 8942418206, tel. (+48) 71 376 96 40, adres poczty elektronicznej biuro@devco.pl. Kapitał zakładowy 1.040.500,- PLN.

2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych i wnoszenia wniosków dotyczących woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@devco.pl

3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

a. przetwarzane zgodnie z prawem;
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Główną działalnością DEVCO sp. z o. o. jest wynajem przestrzeni komercyjnych. W ramach prowadzonej działalności przetwarzamy dane osobowe, w szczególności w celach zawierania umów najmu, umów z kontrahentami i klientami, w celach promocyjnych: marketing i przesyłanie informacji handlowej (dotyczących własnych usług jak i podmiotów z nami współpracujących), zatrudnienia pracowników i współpracowników na potrzeby naszej spółki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

5. Skorzystanie z naszych usług jest dobrowolne, podanie danych w związku ze świadczonymi przez nas usługami jest niezbędne w celu zawarcia umowy, konieczne w przypadku gdy podstawą są obowiązujące przepisy prawa (wymóg ustawowy). W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Twoje dane

6. Dane zbieramy bezpośrednio od osoby, której dotyczą za wyjątkiem sytuacji, w której nasz najemca, kontrahent, klient, podmiot z nami współpracujący w celu prawidłowej realizacji umowy i ustalonych zasad współpracy wyznaczy osoby realizujące zadania w jego imieniu (spośród swoich pracowników lub współpracowników) lub nasz pracownik poda dane swojego członka rodziny lub innej osoby w celu realizacji swoich praw.

7. Podstawy przetwarzania danych będą uzależnione od celów dla jakich dane są zbierane:

1) Zawieranie umów tj. podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą art. 6 ust.1 lit. b RODO, w stosunku do danych osób wyznaczonych do kontaktu lub wyznaczonych do realizacji umowy - podstawą przetwarzania tych danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wystawianie, przechowywanie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO),

3) Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. marketingu usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4) Na podstawie zgody w przypadkach gdy dobrowolnie wyrazicie Państwo swoją zgodę będziemy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe na tej podstawie np. w celach wysyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, newslettera, materiałów promocyjnych dotyczących naszej działalności i działalności podmiotów z nami współpracujących.

5) W zakresie poczty e-mail i korespondencji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, oraz w sposób tradycyjny: w tym celu Państwa dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz interesu nadawcy wiadomości tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO, dotyczy to korespondencji incydentalnej, polegającej na umożliwieniu kontaktu z Administratorem. Również będzie to przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. lit b RODO – niezbędność do realizacji postanowień umowy zawartej z naszymi klientami lub kontrahentami w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy. Gdy wyrażą Państwo zgodę na wysłanie informacji handlowych tym kanałem komunikacji, również informacji promocyjnych i handlowych podmiotów z nami współpracujących, podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda art. 6 ust. 1 lit a RODO. Podstawą przetwarzania będzie też Państwa zgoda w przypadku umieszczenia w korespondencji danych szczególnej kategorii, w celu możliwości przechowywania takich danych w przesłanej korespondencji powinna być Państwa zgoda, jeżeli jej nie będzie poprosimy o jej uzupełnienie, podstawą przetwarzania będzie wówczas art. 9 ust. 2 lit a RODO (dotyczy danych szczególnej kategorii np. w korespondencji związanej z kandydatami do pracy lub zatrudnieniem).

6) W związku z zatrudnianiem przez nas pracowników zawarcie umowy jest dobrowolne, podanie danych w celu zawarcia umowy jest niezbędne do jej zawarcia. Dane zbieramy bezpośrednio od osób, których dotyczą. W zależności od formy naszej współpracy opieramy się o przepisy:

a. przepisy kodeksu cywilnego - umowy cywilno-prawne, w tym umowy współpracy – podstawą przetwarzania będzie zawarta umowa lub działania zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), jak również obowiązki wynikające z przepisów prawa: ustawa o rachunkowości, prawo podatkowe, wypełnianie obowiązków wobec ZUS gdy dotyczy( art. 6 ust 1 lit c RODO);

b. przepisy kodeksu pracy (umowy o pracę) w przypadku naboru pracowników i ich zatrudniania przepisy prawa pracy obligują nas do zbierania od Państwa danych zgodnie z katalogiem wymienionym w ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, także przepisy między innymi: ustawa o rachunkowości, prawo podatkowe, wypełnianie obowiązków wobec ZUS. Podstawą przetwarzania będzie wypełnienie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w stosunku do danych zwykłych, a w stosunku do danych szczególnej kategorii będzie to art. 9 ust 2 lit b. RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;

c. Ponadto w związku z zatrudnieniem i ubieganiem się o zatrudnienie (zarówno na umowę cywilno-prawną czy na umowę o pracę) w stosunku do pozostałych danych, będziemy przetwarzać Państwa dane za Państwa zgodą, gdy podadzą nam Państwo dodatkowe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych, bądź w trakcie łączącej nas umowy (podanie danych z Państwa inicjatywy), w szczególności gdy będą to dane szczególnej kategorii będziemy wymagali od Państwa pisemnej zgody. Podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO, w stosunku do danych zwykłych i art. 9 ust, 2 lit a RODO w stosunku do danych szczególnej kategorii ( przez dane szczególnej kategorii rozumiemy: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).

Prawa

8. Prawa, które Państwu przysługują w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych:

1) prawo do cofnięcia zgody czyli w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzane są na podstawie Państwa zgody. Przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym cofnięciem;

2) dostęp do danych osobowych czyli otrzymanie informacji o tym jakie Państwa dane przetwarzamy;

3) sprostowanie danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne mogą Państwo żądać ich poprawienia lub uzupełnienia;

4) usunięcie danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) , mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

• dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• gdy cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
• gdy wniosą Państwo sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich dalszego przetwarzania nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub nie są one niezbędne jako podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• w przypadku marketingu bezpośredniego po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych w tym celu;
• gdy Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• gdy Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim.

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dodatkowo, w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich dalszego przetwarzania nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub nie są one niezbędne jako podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6) ograniczenie przetwarzania danych osobowych (np. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych z uwagi na pewne okoliczności). Z prawa tego mogą Państwo skorzystać w przypadku, gdy:

• kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych;
• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo wniosą sprzeciw wobec usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
• nie potrzebujemy już Państwa danych dla swoich celów, ale Państwo potrzebujecie ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;
• wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych , do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu.

7) przeniesienie danych osobowych tzn, otrzymanie kopii danych, których nam Państwo dostarczyli oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Prawo do przeniesienia Państwa danych dotyczy także możliwości żądania od nas przeniesienie tych danych do innego administratora, wskazanego przez Państwa o ile będzie to technicznie wykonalne. Prawo do przeniesienia danych dotyczy sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest łącząca nas umowa lub Państwa zgoda, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Nie jesteście Państwo przez nas profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych, Jak również nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym opartych na profilowaniu.

10. Nie przesyłamy danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

11. Deklarujemy, że odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa ( organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa), oraz zaufani odbiorcy, którzy świadczą dla nas usługi tj. nasz hostingodawca, dostawcy usług IT, kancelarie prawne, usługi ochrony danych osobowych (na podstawie zawartych stosownych umów). Zawarliśmy również porozumienie w kwestii współadministrowania wspólną strona internetową i działań promocyjnych, marketingowych, przesyłania informacji handlowej i wysyłania wspólnego newslettera (informacje marketingowe i handlowe obu spółek jak i firm współpracujących), prowadzenia nieodpłatnych szkoleń w ramach Wrocławskich Parków Biznesu z firmą BFF Investments Polska Sp. z o.o. – więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie www.wpb.pl/rodo.

12. Okres przechowywania Państwa danych:

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z celów przetwarzania, określony w naszej polityce retencyjnej.

2) W związku z zawartymi przez nas umowami przez okres trwania umowy oraz okres wynikający z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych.

3) Dane zebrane w związku z realizacją naszych uzasadnionych interesów lub interesów strony trzeciej będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego naszego interesu , w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, w przypadku marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia sprzeciwu ( bezwarunkowo).

4) Dane zebrane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez nas za zbędne (ustanie celu przetwarzania).

5) Dane w związku zatrudnieniem pracowników na podstawie przepisów Kodeku pracy przez okres zatrudnienia oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów, pracowniczych (akta osobowe przez okres zatrudnienia, następnie przez 10 lat dla celów archiwalnych/ przy zatrudnieniu przed 1 stycznia 2019r. 50 lat). W przypadku rekrutacji, po jej zakończeniu usuniemy państwa dane chyba, że wyrażą państwo zgodę na jej dalsze przetwarzanie w celu wzięcia udziału w następnych rekrutacjach przez okres określony w formularzu zgody.

Monitoring

KLAUZULA INFORMACYJNA - STRZEGOMSKA PARK
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego wraz z rejestracją obrazu na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu - Strzegomska Park ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest DEVCO Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030207, REGON 931942566, NIP 8942418206, tel. (+48) 71 376 96 40, adres poczty elektronicznej biuro@devco.pl,

2) kontakt z administratorem w sprawach ochrony danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej rodo@devco.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia w budynkach i terenu wokół budynków oraz parkingów zewnętrznych, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Devco Sp. z o.o., na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także powierzone do przetwarzania firmie informatycznej obsługującej nagrania monitoringu, oraz firmie sprawującej ochronę na terenie parku (przy spełnieniu wymagań określonych w art. 28 RODO),

5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza europejski obszar gospodarczy) ani organizacji międzynarodowej,

6) Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego zapisywanego w sposób ciągły oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,

7) przysługuje Pani/Panu prawo

• dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych , a także prawo żądania ich sprostowania;

• prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;

• prawo do ograniczenia przetwarzania;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) w oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - WOŁOWSKA PARK
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego wraz z rejestracją obrazu na terenie Wrocławskiego Parku Biznesu - Wołowska Park ul. Wołowska 4-20, 51-116 Wrocław

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jest DEVCO Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030207, REGON 931942566, NIP 8942418206, tel. (+48) 71 376 96 40, adres poczty elektronicznej biuro@devco.pl,

2) kontakt z administratorem w sprawach ochrony danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej rodo@devco.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia na terenie Wołowska Park oraz w holach budynków B1, B2, B5, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracowników Devco Sp. z o.o.; na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie oraz art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, a także powierzone do przetwarzania firmie informatycznej obsługującej nagrania monitoringu, oraz firmie sprawującej ochronę na terenie parku (przy spełnieniu wymagań określonych w art. 28 RODO),

5) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza europejski obszar gospodarczy) ani organizacji międzynarodowej,

6) Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego zapisywanego w sposób ciągły oraz przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania,

7) przysługuje Pani/Panu prawo

• dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych , a także prawo żądania ich sprostowania;

• prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;

• prawo do ograniczenia przetwarzania;

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) w oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

Filmy promocyjne

Dane  przetwarzane w związku z prezentacją naszych filmów na kanale YouTube

1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z kanału „Devco” na portalu YouTube jest DEVCO Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Strzegomska 46-56, 53-611 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000030207, REGON 931942566, NIP 8942418206, tel. (+48) 71 376 96 40, adres poczty elektronicznej biuro@devco.pl, w sprawach przetwarzania danych osobowych: adres email  rodo@devco.pl. Administrator danych osobowych nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. Osobnym, niezależnym  Administratorem jest  portal  YouTube, który może zgodnie ze swoją polityką przetwarzać Państwa dane osobowe, w tym  gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających stronę. W oparciu o tak zebrane dane, mogą być tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby czy profilu osób odwiedzających nasz kanał, a następnie udostępnić nam te dane.  Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć pod adresem:

https://policies.google.com/privacy oraz https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies

3. Dane zbierane są bezpośrednio od Państwa, to Państwo sami decydują  czy chcecie dokonać subskrypcji kanału „Devco" poprzez kliknięcie ikony „Subskrybujesz” lub umieszczania komentarzy pod filmem lub innej interakcji związanej z oglądaniem naszych filmów  „To mi się podoba” czy „To mi się nie podoba”.

Mogą to być następujące kategorie danych: imię i nazwisko, identyfikator za pomocą którego występujecie Państwo jako uczestnicy portalu społecznościowego You Tube, treść umieszczanych komentarzy, informacje czy Państwo polubili nasz kanał czy nie, inne dane, które są dostępne dla administratora Devco, zgodnie z funkcjonalnością You Tube.

4. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

• administrowanie i zarządzanie kanałem  Devco, gdzie umieszczamy nasze materiały promocyjne, marketingowe, reklamowe, a także udzielanie odpowiedzi na zamieszczane przez Państwa posty i komentarze oraz nadzór nad treściami publikowanymi przez użytkowników – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO),

• administrator portalu YouTube przetwarza  Państwa dane we własnych celach w oparciu o  podstawy prawne określone przez siebie, informacje w Politykach Prywatności dla You Tube.

5. Podanie danych w ramach korzystania z kanału „Devco" jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności oferowanych przez You Tube, w tym subskrypcji czy umieszczania komentarzy. Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na kanale Devco mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu YouTube.

6. Devco Sp. z o.o. jako Administrator nie przewiduje przekazania Państwa danych osobowych innemu odbiorcy. Odbiorcami danych mogą być jedynie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (w tym Sąd, Policja).

7. Przysługują Państwu prawa:

• dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania informacji jakie Państwa dane przetwarzamy,

• żądania sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

• żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• złożenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych osobowych.

Żądanie skorzystania z tych praw można zgłosić korespondencyjnie (w tym elektronicznie) korzystając z adresów podanych na wstępie. Możliwość odpowiedzi na niektóre żądania może być ograniczona z uwagi na to, iż podmiotem, który ma pełen dostęp do Państwa danych osobowych jest podmiot zarządzający serwisem You Tube, tzn. Google. W takim wypadku Administrator zobowiązuje się do przekazywania ewentualnych żądań do Google i wsparcia użytkownika w ich rozpatrzeniu.

8. Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Nie jesteście Państwo przez nas profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych, Jak również nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym opartych na profilowaniu. Działania Administratora portalu YouTube w tym zakresie określone są w Polityce Prywatności portalu.

10. Nie przesyłamy danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. Działania Administratora portalu YouTube w tym zakresie określone są w Polityce Prywatności portalu.